ตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

-ออกแบบงานด้านกราฟฟิค ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์
-วางแผนและเขียน Content เชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี 
-จัดทำทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ของแบรนด์ 
-สามารถสร้างสรรค์สื่อภาพนิ่งและวิดีโอของผลิตภัณฑ์ รวมถึงงานกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 
-ทำงานเชิงรุก นำเสนอความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการสื่อสารของแบรนด์
-ติดต่อประสานงานกับส่วนภายในและภายนอกบริษัท
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 22 ถึง 30 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาตรีด้านการออกแบบศิลป์,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ

-รักในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน Creative Graphic Design, มีทักษะในการถ่ายภาพ/ถ่ายวิดีโอ

-มีทักษะด้านการพูด กล้าแสดงออกและมีความสามารถในการนำเสนอที่ดี

-ทัศนคติดี, มีความมุ่งมั่นในการทำงาน, คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง

-สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่

 

*ชอบและมีความสนใจ คอย update trend ใหม่ๆ ด้านขนมหวาน/อาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*หากมีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟฟิคจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดงาน

ประจำสาขา หลัง มช., สี่แยกสนามบิน (Nim City Daily), เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, One Nimman

     - จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน

     - ทำขนม เครื่องดื่ม ตาม order ลูกค้า

     - บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

     - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ปิดร้าน


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง อายุ 20-25 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

ประจำสาขา หลัง มช., สี่แยกสนามบิน (Nim City Daily)

     - จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน

     - ทำขนม เครื่องดื่ม ตาม order ลูกค้า

     - บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

     - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ปิดร้าน


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - ถ้ามีประสบการณ์ในการทำร้านขนม เบเกอรี่ กาแฟหรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า รักงานบริการ

     - นิสัยดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย

รายละเอียดงาน

ประจำสาขา หลัง มช., สี่แยกสนามบิน (Nim City Daily)

     - จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน

     - ทำขนม เครื่องดื่ม ตาม order ลูกค้า

     - บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

     - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ปิดร้าน


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง อายุ 20-25 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า รักงานบริการ

รายละเอียดงาน

- บริหารจัดการตารางงาน

- ประสานงานกับผู้จัดการร้านของสาขาต่างๆ เพื่อวางแผนผลิต และส่งของ

- วางแผนการผลิตขนม และเครื่องดื่ม เพื่อส่งจำหน่ายหน้าร้าน

- เช็ค Stock วัตถุ และวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ

- ควบคุมคุณภาพมาตราฐานการผลิต

- ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานส่วนการผลิต

- ควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท

- สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 30 ถึง 45 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

     - มีประสบการณ์ในการบริหารงานในครัว Bakery

     - มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลการผลิตขนม เบเกอรี่ ให้ตรงตามมาตรฐาน

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า

     - มีทักษะการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง

รายละเอียดงาน

ประจำครัวกลาง หลัง มช. (ซอย 6 บ้านใหม่หลังมอ)

     - ทำขนมปัง

     - จัดเตรียมส่วนผสมวัตุดิบต่างๆ ให้พร้อมจัดส่งไปขายหน้าร้าน

     - ทำเครื่องดื่ม-ขนมพร้อมจำหน่าย


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ถึง 45 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

     - มีประสบการณ์การทำขนม-เบเกอรี่มาก่อน

     - รักความสะอาด มีความละเอียด รอบคอบ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า

     - นิสัยดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย

รายละเอียดงาน

- จัดตารางงานรายสัปดาห์

- ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด

- ควบคุมดูแลมาตราฐานการบริการโดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

- กระตุ้นยอดขาย

- ควบคุม / ลดค่าใช้จ่ายภายในร้าน

- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง

- รายงานผลการปฏิบัติต่อผูู้บริหาร

- ประสานงานกับครัวกลาง วางแผนสั่งของ


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ถึง 40 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - มีประสบการณ์ในการทำร้านขนม เบเกอรี่ หรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า

     - มีทักษะการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง

รายละเอียดงาน

ประจำครัวกลาง หลัง มช. (ซอย 6 บ้านใหม่หลังมอ)

     - ขับรถส่งขนมจากฝ่ายผลิตครัวกลางไปยัังร้านสาขาในตัวเมืองเชียงใหม่

     - ผู้ช่วยทำขนม เครื่องดื่ม ในครัวฝ่ายผลิต


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 30 ถึง 45 ปี

วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

     - มีใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์

     - สามารถเป็นผู้ช่วยงานทำขนมในฝ่ายผลิตได้

     - ถ้ามีความรู้และมีประสบการ์ณด้านช่างซ่อมบำรุงจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า

     - นิสัยดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย

รายละเอียดงาน

- ประสานงานกับสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ของร้าน หรือข่าวสารต่างๆ

- ประสานงานช่างภาพเพื่อจัดทำสื่อโฆษณา

- ดูแลเพจ Facebook, Instagram และ Website ของร้าน

- ควบคุมดูแลงานออก Event ของร้าน

- ประสานงานกับหน้าร้านสาขาเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ


คุณสมบัติ

หญิง  อายุ 25 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน / นิเทศศาสตร์ / การตลาด / ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

     - มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง

     - สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคได้ เช่น Photoshop / Illustrator

     - มีประสบการณ์ทำ Content ใน Website เพื่อการโฆษณา

     - มีไอเดียดีๆ สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ของร้านได้

     - บุคลิคภาพดี กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดงาน

ประจำสาขา หลัง มช., สี่แยกสนามบิน (Nim City Daily), เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, One Nimman

     - จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน

     - ทำขนม เครื่องดื่ม ตาม order ลูกค้า

     - บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ

     - ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ปิดร้าน


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

     - บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์

     - ถ้ามีประสบการณ์ในการทำร้านขนม เบเกอรี่ กาแฟหรือร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า รักงานบริการ

     - นิสัยดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย

รายละเอียดงาน

- จัดทำ BOM

- บันทึกรายรับ / รายจ่าย เพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุนแยกตามสาขา

- ประสานงานกับสำนักบัญชี

- จัดทำ VAT 

- สามารถใช้โปรแกรม QuickBooks


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ถึง 35 ปี

วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด บัญชี

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

     - มีประสบการ์ณการทำบัญชีเพื่อการบริหารงานภายใน

     - มีทักษะในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

     - สามารถใช้โปรแกรม QuickBooks ได้

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ชอบทำงานที่มีความท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง รักความก้าวหน้า

     - มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุนในธุรกิจร้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

จัดทำและตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบคงเหลือ
จัดทำข้อมูลสต๊อคสินค้า วัตถุ รับเข้า ส่งออก จากฝ่ายผลิต
ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบราคา


คุณสมบัติ

ชาย หรือ หญิง   อายุ 22 ถึง 30 ปี

วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

     - มีความรู้ด้านบัญชี สามารถลงบัญชีเบื้องต้นได้

     - ถ้าสามารถใช้ Program บัญชี Quickbook ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     - มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย

     - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า

     - มีความละเอียด รอบคอบ

สมัครงาน


รูปถ่าย

สำเนาบัตรประชาชน
(ไฟล์ .pdf เท่านั้น)

เอกสารอื่นๆ
(ไฟล์ .pdf เท่านั้น)


ตำเเหน่งที่เลือกสมัครงาน
* ตำเเหน่งที่ 1

สาขาที่เลือกสมัครงาน ( สามารถเลือกได้ > 1 )

เงินเดือนที่ต้องการ

ประวัติส่วนบุคคล

* สถานภาพทางครอบครัว

* ปัจจุบันสูบบุหรี่ หรือไม่

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษา
มัธยม / อาชีวศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อื่นๆ


(สำหรับ part time)


ประวัติการทำงาน
[ 1 ]
ระยะเวลาการทำงาน (เริ่ม)
ระยะเวลาการทำงาน (สิ้นสุด)

[ 2 ]
ระยะเวลาการทำงาน (เริ่ม)
ระยะเวลาการทำงาน (สิ้นสุด)

[ 3 ]
ระยะเวลาการทำงาน (เริ่ม)
ระยะเวลาการทำงาน (สิ้นสุด)

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และความสามารถพิเศษอื่นๆ
ภาษาอังกฤษ
พูด
ฟัง
อ่าน
เขียน

ภาษาจีนกลาง
พูด
ฟัง
อ่าน
เขียน


คำถามสำหรับผู้สมัครงาน Part time (ต้องตอบให้ครบทุกข้อ)

* ช่วงเวลาว่างที่สามารถทำงานได้: ทำเครื่องหมาย ✔ ในตารางด้านล่าง (✔ ได้มากกว่า 1 กะในวันเดียวกัน)
กะเช้า
11:00 – 17:00
กะกลาง
14:00 – 21:00
กะเย็น
17:01 – 23:00
** พนักงาน Part time จะต้องมาทำให้ได้อย่างน้อย 3 กะ ต่อ สัปดาห์ **

คำถามสำหรับผู้สมัครงานประจำ Full time (ต้องตอบให้ครบทุกข้อ)

* คุณเป็นหรือเคยเป็นเจ้าของร้านขนม ร้านกาแฟ หรือไม่
* คุณเคยถูกให้ออกจากงานหรือไม่
* คุณเคยมีประวัติถูกจับ ต้องคดีอาญา / แพ่ง หรือไม่
* คุณเคยใช้สารเสพติดหรือไม่
* คุณเคยมีประวัติความผิดปกติทางร่างกาย หรือ จิตใจ หรือไม่