Jobs

Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 064 492 9590

Line ID: @957oriek

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประจำสำนักงาน

-บันทึกรายการทางบัญชี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
-บันทึกและจัดเตรียมรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-จัดเตรียมเอกสารการจ่ายของบริษัท
-ดูแลและตรวจสอบ Petty Cash
-ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเก็บและเรียบเรียงเอกสารทางบัญชี
*สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี Quick book ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปี
-อายุ 24 ปีขึ้นไป
-จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

หัวหน้าบัญชีและการเงิน

- วางแผนและตรวจการลงบัญชีต่างๆของบริษัท
- ดูแลและตรวจสอบงานบัญชีภายในทั่วไป เช่น การจัดทำเอกสารทางบัญชี การออกรายงาน งบการเงิน และเอกสารทางภาษีทั้งหมดของบริษัท
- จัดการระบบงานบัญชี บริหารบัญชีลูกหนี้และการรับชำระเงิน ควบคุมกระบวนการจ่าย การออกใบสำคัญจ่าย
- บริหารจัดการ และวางแผนธุรกรรมด้านภาษีของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- ควบคุมจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
- จัดทำงบการเงินรายเดือน, งบประจำปี ของบริษัท
- ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ถาวร บัญชีทรัพย์สิน และประเมินสภาพทรัพย์สินของบริษัท
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหาสำคัญที่พบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน บัญชี และภาษีของบริษัท

*เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

พนักงานประจำบูธ

พนักงานประจำบูธขนมปังภูเขาไฟ

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำครัวเบเกอรี่ (รายวัน)

Management Trainee

- เรียนรู้ ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้บริการและควบคุมดูแลมาตรฐานการบริการภายในร้าน โดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- บริหารค่าใช้จ่ายภายในร้าน
- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
- บริหารจัดการงานทั่วไปภายในร้าน
- รายงานผลการปฏิบัติต่อหัวหน้างาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
*หากมีประสบการณ์การทำงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่มาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานประจำหน้าร้าน/สาขา

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

พนักงาน Part time

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ภายในร้าน

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำครัวเบเกอรี่

-ผลิตขนม / เบเกอรี่ ตามมาตรฐานและแผนงานของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องผลิต
-เช็คสต็อกวัตถุดิบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน ครัวกลาง หลัง มช. ซอยวัดอุโมงค์
เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์