Jobs

Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 064 492 9590

Line ID: thevolcanojobs

เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงาน

-บันทึกรายการทางบัญชี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
-บันทึกและจัดเตรียมรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-จัดเตรียมเอกสารการจ่ายของบริษัท
-ดูแลและตรวจสอบ Petty Cash
-ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเก็บและเรียบเรียงเอกสารทางบัญชี
*สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี Quick book ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
*มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปี
-อายุ 24 ปีขึ้นไป
-จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

พนักงานขับรถส่งสินค้า

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมของ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งของให้สาขา
- เช็คของขึ้นรถและลงรถตามเอกสารการจัดส่งของ
- ดูแลและรับผิดชอบของระหว่างจัดส่งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
- จัดส่งของให้ถึงสาขาตามเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*หากมีความสามารถด้านงานช่าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานคลังสินค้า

- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในการรับสินค้าประจำวัน
- จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบตามหลัก FIFO อย่างถูกต้อง
- ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าให้กับสาขา และฝ่ายผลิต
- เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ
- แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังสาขาต่างจังหวัด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดูแลห้องคลังสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย เป็นต้น

-เพศชาย อายุ 25-40 ปี
หมายเหตุ : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Marketing Manager (Branding & Communication)

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำครัวเบเกอรี่ (รายวัน)

พนักงานประจำหน้าร้าน/สาขา

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

พนักงาน Part time

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ภายในร้าน

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำครัวเบเกอรี่

-ผลิตขนม / เบเกอรี่ ตามมาตรฐานและแผนงานของบริษัท
-ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องผลิต
-เช็คสต็อกวัตถุดิบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน ครัวกลาง หลัง มช. ซอยวัดอุโมงค์
เวลาทำงาน 07.00-16.00 น. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์