Jobs

Human Resource

Mon - Fri 08:00 - 17:00

Email job.thevolcano@gmail.com

Tel 053 114 767 , 064 492 9590

Line ID: @957oriek

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ประสานงานเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
- ประสานงานปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงให้ปลอดภัย
- อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับ
- ควบคุมและตรวจเช็คการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของบริษัท การบำรุงรักษา / การแจ้งซ่อม
- อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

*ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ “จป.วิชาชีพ” ตามที่กฎหมาย
*มีประสบการณ์เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี

พนักงานขับรถส่งสินค้า

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมของ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งของให้สาขา
- เช็คของขึ้นรถและลงรถตามเอกสารการจัดส่งของ
- ดูแลและรับผิดชอบของระหว่างจัดส่งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
- จัดส่งของให้ถึงสาขาตามเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*หากมีความสามารถด้านงานช่าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานคลังสินค้า

- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในการรับสินค้าประจำวัน
- จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบตามหลัก FIFO อย่างถูกต้อง
- ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าให้กับสาขา และฝ่ายผลิต
- เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ
- แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังสาขาต่างจังหวัด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดูแลห้องคลังสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย เป็นต้น

-เพศชาย อายุ 25-40 ปี
หมายเหตุ : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หัวหน้าบัญชีและการเงิน

- วางแผนและตรวจการลงบัญชีต่างๆของบริษัท
- ดูแลและตรวจสอบงานบัญชีภายในทั่วไป เช่น การจัดทำเอกสารทางบัญชี การออกรายงาน งบการเงิน และเอกสารทางภาษีทั้งหมดของบริษัท
- จัดการระบบงานบัญชี บริหารบัญชีลูกหนี้และการรับชำระเงิน ควบคุมกระบวนการจ่าย การออกใบสำคัญจ่าย
- บริหารจัดการ และวางแผนธุรกรรมด้านภาษีของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- ควบคุมจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
- จัดทำงบการเงินรายเดือน, งบประจำปี ของบริษัท
- ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ถาวร บัญชีทรัพย์สิน และประเมินสภาพทรัพย์สินของบริษัท
- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหาสำคัญที่พบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน บัญชี และภาษีของบริษัท

*เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

พนักงานประจำบูธ

แม่บ้าน ประจำครัวเบเกอรี่

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำครัวเบเกอรี่ (รายวัน)

Management Trainee

- เรียนรู้ ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
- ให้บริการและควบคุมดูแลมาตรฐานการบริการภายในร้าน โดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- บริหารค่าใช้จ่ายภายในร้าน
- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
- บริหารจัดการงานทั่วไปภายในร้าน
- รายงานผลการปฏิบัติต่อหัวหน้างาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
*หากมีประสบการณ์การทำงานร้านกาแฟ/เบเกอรี่มาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานประจำหน้าร้าน/สาขา

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- เช็คสต๊อกสินค้าให้เพียงพอสำหรับการขาย
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

พนักงาน Part time

- จัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้าน
- ทำขนม เครื่องดื่ม ตามมาตรฐานของร้าน
- บริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ช่วงปิดร้าน
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ภายในร้าน